Vallaskogen vinter

Vallaskogen

Vallaskogen är en viktig del av Friluftsmuseet Gamla Linköping. Här kan man se hur betydelsefullt sambandet mellan stad, land och skog var förr i tiden. Vallaskogen är ett naturreservat, med inriktning på att visa hur en bonde i äldre tid skötte sin skog. Därför betas skogen av kor och får vissa tider.  Här skogen också många lämningar från forntidens bondesamhälle.


Vallaskogen i historien

Vallaskogen tillhörde Valla gård och dessförinnan Valla by. Den användes i äldre tid som betesmark för nötkreatur. Än idag kan man se tydliga spår i skogen av att den varit betad och indelad i fållor och hagar. Kor betade i skogen fram till och med sommaren 1934. Även slåtter bedrevs i Vallaskogen under äldre tid.

skogen5Fornlämningarna i skogen berättar om ett bondesamhälle med ensamma gårdar som låg glest. Här finns fornåkrar och stensträngar, d v s lämningar av hägnader för djuren. Det finns också hålvägar, som var forntidens rid- och transportvägar, och gamla begravningsplatser i form av rösen och gravfält. Allt detta kan man tydligt se i terrängen, särskilt i skogens södra del, i närheten av Vallabackarna, där en av gårdarna sannolikt låg.

 

 

 

naturreservat skylt liggande mindre


Stadsnära skog för Linköpings invånare

Hur viktig Vallaskogen är för linköpingsborna stod klart när kommunen, på 1980-talet, ville dra en väg genom skogen. Den lokala opinionen var emot ett vägbygge och proteströrelsen växte sig bred och stark. Kulmen blev en kommunal folkomröstning 1989. Folket sa nej till vägen och politikerna tvingades skrota byggplanerna.
År 2017 blev hela Vallaskogen naturreservat, tidigare var delar av skogen reservat.

Läs mer om naturreservatet Vallaskogen och övriga naturreservat
i Linköping på linkoping.se

 

kossor p skogsstigen


Skogsstigen

Längs upplevelsestigen Skogsstigen får man på ett pedagogiskt och spännande sätt lära sig mer om djur och natur. Ett av Skogsstigens främsta syften är ge alla en möjlighet till upplevelser av naturen och i naturen. Stigen är särskilt anpassad för funktionshindrade och fungerar bra både för barn och vuxna.
Läs mer


Läs mer

Vallaskogen är en del av Östgötaleden. 

Läs mer

 


Share

Skriv ut